بازدید چرخ مهدی از نمایشگاه بین المللی شانگهای چین

بازدید چرخ مهدی از نمایشگاه بین المللی شانگهای چین

بازدید چرخ مهدی از نمایشگاه بین المللی شانگهای چین
بازدید چرخ مهدی از نمایشگاه بین المللی ماشین آلات دوخت ۲۰۱۷ در شانگهای چین

Summary
Event
بازدید چرخ مهدی از نمایشگاه بین المللی ماشین آلات دوخت 2017 در شانگهای چین
Location
شانگهای چین,